AktivityJarná obnova (Gabčíkovo 19.- 21.3.2010)

Na Slovensku už bolo 16 ročníkov Manželských stretnutí. Ten posledný, MS 2009, sa skončil jarnou obnovou, ktorá sa konala v Gabčíkove 19.- 21. marca 2010. Stretli smesa na nej účastníci obidvoch letnýchkurzov z celého Slovenska. Náš obdiv patrí manželákom z východu, ktorí absolvovali riadny kus cesty než pricestovali na juhozápad Slovenska.

V piatok sme prichádzali postupne, ako nám dovoľovali pracovné a súkromné povinnosti. Niektorí sa stihli stretnúťvečer aj v skupinkách, kde sa zdieľali o tom, čo nás trápi a čo nás teší, čo sme prežili od jesennej obnovy. Kinosála bola už takmer plná, keď bola svätá omša, ktorú celebroval hlavný duchovný otec Manželských stretnutí don Marián Valábek. Sv. omša v piatok večer zavŕšila slávnosť sv. Jozefa. Tu sme si mohli uvedomiť dôležitosť výchovy pre budúcnosť, keď Boh ponúkol svojmu synovi na ceste ľudskou existenciou Jozefovo sprevádzanie dospievaním. Ak toto sprevádzanie potreboval Boží Syn ako človek, tak ho ešte viac potrebujú aj naše deti.

Po sv. omši bolo ešte krátke pracovné stretnutie VPS.

Sobota začala spoločnou rannoumodlitbou a raňajkami. Posilnení duchovne i telesne spoločne s poslednými prichádzajúcimi sme si vypočuli prednášku - svedectvo „Čo nám dávajú Manželské stretnutia“, ktorú nám darovali manželia Stanislav a Alenka Tomašovci z Lysice. Mottom ich prednášky bol verš zo žalmu 34, 9a: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán...“ Už v úvodných vetách: „My aj vďaka tomuto spoločenstvu MS zakúšame a presviedčame sa, aký dobrý je Pán. Pomáhate nám objavovať a ukazujete nám, že nikdy sme neboli a ani nie sme sami, že Pán nám bol a je stále nablízku, aj keď zlyhávame, keď sa schovávame, keď si staviame múr, lebo sa bojíme pravdy o sebe, keď dokonca odmietame ponúkanú pomoc, On je vždy nablízku, nevzdáva to s nami, povzbudzuje nás, ponúka nám zrkadlo, aby sme sa pozreli, pozreli a uvideli Jeho lásku k nám.“, nám povedali svoje posolstvo, odkaz pre nás všetkých. Stanko a Alenka svedčili o svojom živote ako postupne spoznávali Pána a čo On robil v ich živote, keď sa ním nechali viesť. Ich život sa vinul po všetkých prednáškach Manželských stretnutí a každé svoje svedectvo zdôraznili citátmi zo sv. Písma a myšlienkami svätých ľudí:

1.A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ich stvoril, muža a ženu ich stvoril. (Gn 1,27)

2....poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí... (Jn 8,32)

3.Láska znamená byť v temnotách verní tomu, čo sme videli vo svetle.

4.Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. (1 Kor 12,4)

5.Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne svojej manželke, a budú jedným telom. (Gn 2,24)

6.Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. (Gal 5,1)

7.On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. (Lk 15, 28)

8.Pane, nech sa nám otvoria oči. (Mt 20,33)

9.Ja som Pán, tvoj Boh... (Ex 20, 2a)

10....láska vo svojej čistote a v sebadarovaní, je najlepším svedectvom o Bohu...(Deus caritas est Benedikt XVI.)

11.Urobte si čas na milovanie. Je to Bohom prepožičané privilégium. Matka Tereza

12.Lepšie sa ovládať, než mesto zaujať. (Prís 16,32)

13.Keď je život ťažký, zdvihni hlavu trochu vyššie, pretože potom som JA - Pán bližšie pri tebe.

14.Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 40)

15.Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. (Lk 9,23)

Za krásne a pravdivé svedectvo môžeme len povedať: ďakujeme.

 

Po prednáške sme sa stretli v skupinkách, kde prebiehali takzaujímavé rozhovory o prednáške, že si niektoré skupinky predĺžili jej čas a prišli neskôr na obed.

Po obede sa stretli všetci záujemcovia o službu VPS.

Keďže v sobotu i v nedeľu bolo jarné a slnečné počasie, preto mnohí využili sobotňajšiu poobedňajšiu siestu na pozretie si vodného diela.

 

Poobedňajší programpod názvom „Dieťa má svoje miesto v rodine“ bolzameraný na adopciu detí. Máme medzi sebou veľa manželov, ktorí nemohli mať vlastné deti alebo si k tým svojim zobrali ešte ďalšie z detského domova. A o týchto svojich životných príbehoch a skúsenostiach s adopciou nám porozprávali títo manželia:

Marián a Mária Banasiewiczovci z Popradu - majú 7 detí, z nich 6 adoptovaných,

Jožko a Elenka Martinkovičovci z Bratislavy - majú 3 deti z nich 1 adoptované,

Jožko a Ivetka Ondrášovci z Bratislavy - majú 3 deti, z nich 2 adoptované,

Lacko a Mária Szőllősiovci z Komárna - majú 3 adoptované deti,

Kamil a Soňa Vancákovci z Košíc - majú 5 detí , z nich 1 adoptované

a napokon vystúpilimanželia Miroslav a Lenka Mitákovci z občianskeho združenia Úsmev ako dar, ktorí majú v pestúnskej starostlivosti syna Daniela.

Lenka Mitáková nám zároveň aj viacpriblížila problematiku opustených detí na Slovensku.

 

V súčasnej situácii na Slovensku patria osvojenie a pestúnska starostlivosť medzi základné formy náhradnej rodinnej výchovy. V našej krajine v 92 detských domovoch žije takmer 6000 detí, ktoré sa nedarí umiestniť do osvojiteľských alebo pestúnskych rodín. Zároveň je evidovaných asi 1000 detí, ktoré by mohli byť vzhľadom na podmienky, v akých žijú, umiestnené do ústavnej starostlivosti. Občianske združenie Úsmev ako dar sa predovšetkýmsnaží o sanáciu biologických rodín, aby deti nemuseli byť z nich vynímané, ale ponúka napríkladajprogram PRIDE pre náhradných rodičov, vychovávateľov a odborníkov, ale aj biologických rodičov na získanie, či rozvoj rodičovských zručností. Pre odchovancov detských domovov ponúka zasacentrum Dorka, ktoré im pomáha v zaradení sa do života. Spomedzi mnohých ďalších aktivít možno spomenúťprogram Anjelská akadémia – je to vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v detských domovoch a náhradných rodinách.

 

Ako teda pomôcť týmto najmenším, ktorí boli odmietnutí a zanechaní svojimi rodičmi?

1) Ponúknutím jednej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti:

  • a) Pestúnska starostlivosť - u nás chápaná ako dlhodobá forma starostlivosti o dieťa, ktoré nemôže žiť vo vlastnej biologickej rodine. V prípade záujmu biologickej rodiny /či už rodičov, starých rodičov a pod./ pestún umožní kontakt s dieťaťom, ak je to v záujme dieťaťa. Táto forma je štátom podporovaná, pestún poberá odmenu pestúna a príspevok na dieťa.
  • b) Osvojenie /adopcia/ - právny vzťah je rovnaký ako v biologickej rodine, rodič má všetky práva a povinnosti rodiča.
  • c) Náhradná osobná starostlivosť – podobná pestúnstvu, ale vykonáva sa v rámci príbuzenstva.

 

2) Novou formou ústavnej starostlivosti, ktorá sa realizuje v rodine je Profesionálne rodičovstvo - je to pracovno-právny vzťah medzi „profesionálnym“ rodičom a detským domovom, kedy sa on stará o pridelené deti v domácom prostredí.

3)Tútorská rodina – je zákonom definovaná forma pomoci deťom z detských domovov vhodná najmä pre staršie deti, kedy sú tieto rodiny ochotné ich prijať krátkodobo /sviatky, prázdniny, príp. doučovať a pod./ so súhlasom detského domova.

V prípade záujmu kontaktujte na . Moderátorom tohto bloku bol Janko Vojtek.

 

Potom sa don Jozef Zachar podelil pri sv. omši o pohľad na odpúšťajúceho Ježiša...

 

Večer sme sa tešili z nových detí Manželských stretnutí. Lacko a Mária Baránkovci privítali 10 krásnych detičiek.

Potom sme premeditovali krížovú cestu. Zastavenia čítali Janko a Anička Vojtekovci a Jurko a Gabika Polakovičovci.

Na záver dlhého večera si vytrvalci, ktorí vydržali so silami, mohli pozrieť film Bella, v ktorom sa riešila otázka záchrany života aj pomocou adopcie a vyjadrovania ľudského pochopenia. A my sme mohli, až spätným pohľadom, pochopiť posolstvo celého popoludnia a večera.

 

Nedeľa:

Ranná nedeľná sv. omša nám pomohla v zorientovaní našich svedomí. Záverečné posolstvo Božieho slova: Ani ja ťa neodsudzujem, ale choď a už nehreš, bolo výzvou do každodenného zápasu s hriechom... Svätý Augustín poznamenáva na margo našich zlyhaní: "Hoci sú tieto činy trestom, sú aj hriechom, veď trestom za nečistotu je opäť nečistota. Boh trestá zlo a z jeho trestu pramenia ďalšie hriechy.“ Hriech trestá sám seba a Písmo to potvrdzuje: „Čím kto hreší, tým býva aj potrestaný“ (Múd 11, 16). V hĺbkach svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale ktorý je povinný poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva milovať a konať dobré a chrániť sa zlého. Čiže, keď si to zoberieme z toho nášho známeho - kresťan je ten, kto rozmýšľa, hovorí a koná ako Ježiš - je nám jasné, že kresťanovo svedomie vyzýva milovať a konať dobro ako Ježiš a chráni sa zlého ako Ježiš...

Nechajme pôsobiť Božie slovo a uvidíme, ako strhne masku z tváre dnešného sveta i z našej vlastnej!

 

profesor MUDr. Alojz Rakús

Po raňajkách medzi nás prišiel profesor MUDr. Alojz Rakús, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, vedúci katedry psychiatrie Univerzity sv. Alžbety a podelil sa s nami o svoj pohľad a skúsenosti v prednáške „Výchova detí k správnemu chápaniu ich mužskosti a ženskosti“.

Svojim živým štýlom nám načrtol veľa myšlienok. Spomenul rok 1972, kedy vznikla etológia: biologický vedný odbor, ktorý skúma biologickými metódami pozorovateľné správanie sa živočíchov. Človek je aj biologická bytosť. Dieťa človeka je schopné prežiť až po ôsmich rokoch. Dovtedy je odkázané na starostlivosť rodičov.

Polyglotizmus= schopnosť hovoriť viacerými jazykmi.
Vývoj pohlavnej identity:
1. obdobie 1 - 5 rokov: keď si dieťa uvedomuje, že je chlapec alebo dievča.
2. Puberta.
Láska matky: bezpodmienečná, istá, bezpečná.
Láska otca: dieťa si musí túto lásku zaslúžiť, naučí sa plniť povinnosti.
Trestanie a odmeňovanie. Kto je odmeňovaný, má lepšie výsledky. Pri výskumoch bola najlepšia tá skupina, ktorá bola trestaná i odmeňovaná.
A keď trestať, tak potom trest sa má prežívať ako trest.
Trest má byť trojfázový: 1.vysvetliť, upozorniť, o čo ide, 2. napomenúť zvýšeným hlasom, 3. trestať primerane.
Mentalizácia: teória mysle: moja teória o tvojej mysli. Schopnosť vytvoriť si názor o tom, čo si ľudia myslia.
Dôležité je komentovať negatívne javy. Mať odstup.
Kresťanstvo je radostné náboženstvo. Neexistuje previnenie, ktoré Boh neodpúšťa s tým, že nebude v tom pokračovať.
Puberta: psychomotorický vývoj: mimika, gestikulácia...
1. u žien jemný, vláčny, má typ chrbtovej prezentácie
2. u mužov brušná prezentácia
Potom bola diskusia:
1. Problém dvojkoľajnej výchovy
2. Agresivita
3. Homosexualita: vrodená, gény alebo sociálne a kultúrne podmienená
4. Mužské a ženské práce: výchova atď.

 

A keďže všetko končí, tak aj prednáška MUDr. Rakúsa i so živou diskusiou. Po piesni „Spoj nás v jedno Pane“ sme dostali požehnanie od dona Mariána Valábka a naplnení Božím Duchom sme sa naobedovali a postupne rozchádzali do svojich domovov. Bohu vďaka !

 

Štatistika:

Spolu nás bolo 151 manželských párov.

45 skupiniek,

15 bábätiek s animátormi a 3 bábätká bez animátorov,

kňazi: don Marián Valábek, don Jozef Zachar a Michal Hospodár, ktorý bol na obnove aj ako manžel,

moderátori: Janko Balažia, Jurko Červeň, Janko Vojtek, Jurko Polakovič, Lacko a Mária Baránkovci,

hospodárka: Alenka Hajdinová,

služba: Jožko Martinek,

hudobný technik: Vlado Oláh

Hudbu produkoval Band manželských stretnutí pod taktovkou Róberta Kapca.

 

Myšlienky:

„Rodina je miesto dostatočne bezpečné na to, aby človek mohol riskovať byť sám sebou.“

M. Bubák

„Záchrana ľudského pokolenia začína rodinou, manželstvom, svadbou.“

bl. Kolping

„Ak budú rodičia predchádzať príkladom a rodinnou modlitbou, ich deti a vôbec všetci, ktorí žijú v rodinnom kruhu, nájdu ľahšie cestu ľudskosti, spásy a svätosti.“ GS 48

 

Pane, žehnaj aj ďalší už 17.ročník MS !!!

 

Vladimír Grigar – Záhorák z Bratislavy

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript