Stanovy


STANOVY
OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA MANŽELSKÉ STRETNUTIA

Článok 1

Názov, sídlo a pôsobnosť

 
Združenie „Manželské stretnutia“ (ďalej len Združenia), je dobrovoľné občianske hnutie združujúce občanov, skupiny a rôzne aktivity, ktoré sa angažujú v oblasti riešenia manželskej a rodinnej problematiky. Sídlo združenia je v Trenčíne. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky.

Článok 2

Cieľ, poslanie a činnosť Združenia

 
 1. Združenie sa usiluje o pochopenie úlohy muža a ženy v rodine, rozvinutie vzájomných vzťahov, prípravu manželov na zvládnutie a riešenie krízových situácií, presadzovanie dôležitosti pevného manželského zväzku a prehĺbenie jeho podstaty na základe programu, ktorý bude prijatý na ustanovujúcom plenárnom zhromaždení.
 2. Tento cieľ chce Združenie dosiahnuť:
 3. Organizovaním prednášok, prednáškových cyklov, seminárov a kurzov
 4. Propagáciou v oznamovacích prostriedkoch
 5. Spoluprácou s podobne zameranými iniciatívami
 6. Poradenskou službou
 7. Členstvo v združení neovplyvňuje členstvo v iných organizáciách, združeniach, iniciatívach, aktivitách a hnutiach
 8. Združenie pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a na dobrovoľnom základe.
 
Článok 3

Členstvo v združení

 
 1. Členstvo v Združení vzniká prihlásením sa k cieľu a poslaniu Združenia, podaním prihlášky a prijatím za člena orgánom Združenia.
 2. Členmi môžu byť občania, skupiny, aktivity, ktorých činnosť je v súlade s programom a poslaním Združenia.
 3. Členstvo v Združení zaniká:
 4. vystúpením člena, skupiny alebo aktivity
 5. úmrtím člena
 6. zánikom skupiny alebo aktivity, ktorá je členom Združenia
 7. zrušením členstva
 8. Členstvo môže byť zrušené rozhodnutím pléna alebo výkonného výboru, ak členporušil závažným spôsobom povinnosti plynúce z členstva v Združení.
 9. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva sa možno odvolať na najbližšej schôdzi pléna.


Článok 4

Práva a povinnosti členov Združenia

 
 1. Členstvom v združení vzniká právo:
 2. Podieľať sa na činnosti a akciách Združenia
 3. Vyjadriť sa k otázkam činnosti a hlasovať o nich
 4. Voliť a odvolávať orgány Združenia a ich členov
 5. Byť volený do orgánov Združenia po dosiahnutí veku 21 rokov
 6. Členovia združenia sú povinní:
 7. Dodržiavať Organizačný poriadok, prípadne ďalšie vnútorné predpisy
 8. Konať v súlade sprogramom
 9. Podieľať sa na činnosti Združenia v súlade s Organizačným poriadkom a podľa svojich možností a záujmov
 10. Platiť členský príspevok
 
Článok 5

Organizačná štruktúra združenia

 
Ogány Združenia sú:
 1. Plénum
 2. Výkonný výbor
 3. Revízna komisia
 
Článok 6

Plénum

 
 1. Plénum je najvyšším orgánom Združenia. Zvoláva ho výkonný výbor podľa potreby, najmenej však jeden raz za dva roky.
 2. Plénum musí byť zvolané ak o to požiada aspoň 2/3 členov
 3. Plénum prejednáva a schvaľuje návrhy zmien Organizačného poriadku, správu o hospodárení, činnosti výkoného výboru, revíznej komisie.
 4. Plénum volí a odvoláva členov výkonného výboru a revíznej komisie tajným hlasovaním a určuje výšku členských príspevkov.
 5. Plénu predsedá niektorý z členov výkonného výboru alebo člen Združenia, zvolený na zasadnutí pléna. Jeho mandát je dvojročný.
 6. Dokumenty a návrhy predložené plénu sú schválené, ak sa za ne vysloví nadpolovičná väčšina prítomných.
 
Článok 7

Výkonný výbor

 
 1. V období medzi dvomi plénami riadi činnosť Združenia výkonný výbor zložený z predsedu a ďalších členov Združenia. Predsedu volí výkonný výbor zo svojich členov tajným hlasovaním.
 2. Výkonný výbor zasadá podľa potreby. Sleduje a zabezpečuje realizáciu projektov Združenia
 3. V mene výkonného výboru majú právo jednať a podpisovať dokumenty vždy predseda a jeden z členov výkonného výboru
 4. Právomoci výkonného výboru určuje plénum.
 
Článok 8

Revízna komisia

 
 1. Revízna komisia dohliada na hospodárenie Združenia a jeho orgánov najmä na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, Organizačného poriadku, prípadne ďalších predpisov.
 2. Revízna komisia je najmenej trojčlenná, na čele je predseda volený členmi komisie.
 3. Revízna komisia sa schádza podľa potreby a jej schôdzu zvoláva predseda.
 4. Funkčné obdobie komisie je dva roky
 5. Člen revíznej komisie nesmie byť súčasne členom výkonného výboru
 
Článok 9

Finančné prostriedky, majetok a hospodárenie Združenia

 
 1. K dosiahnutiu stanovených cieľov si združenie vytvára vlastný majetok.
 2. Majetok tvoria členské príspevky, dary, dotácie, dedičstvo a príjmy z komerčnej a inej činnosti.
 3. Finančné prostriedky Združenia sú uložené na osobitnom účte v bankovom ústave.
 4. Správa majetku Združenia sa riadi všeobecne platnými predpismi a Organizačným poriadkom Združenia.
 
Článok 10

Záverečné ustanovenia

 
 1. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a stráca platnosť dňom zániku Združenia.
 2. Združenie zaniká ak sa o tom uznesie aspoň 3/5 pléna.
 3. Všetkých zasadaní orgánov Združenia sa môžu zúčastniť zástupcovia hromadných oznamovacích prostriedkov po predchádajúcej dohode s príslušným orgánom Združenia.

Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 26. apríla 1994. Číslo registrácie: VVS/1 – 900/90 – 9580.

Občianske združenie má pridelené IČO: 31143270

Má vedený účet v Tatrabanke a. s. v pobočke v Trenčíne. Číslo účtu:2621786594/1100.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

 • požehnanie pre dielo MS
 • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
 • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

 • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX