GDPRTáto informácia o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje spracúvame, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Kto je prevádzkovateľom?


Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Občianske združenie Manželské stretnutia, IČO 31143270 (ďalej len OZ MS) je v súlade s článkom 4 a bodom 7 GDPR prevádzkovateľ, ktorý získava a spracováva osobné údaje účastníkov akcií organizovaných OZ MS.

2. Kto je dotknutou osobou?


Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva OZ MS ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami manželia prihlásení na letné kurzy „Manželských stretnutí“ (ďalej len MS). OZ MS získava a spracováva aj osobné údaje maloletých detí, ktoré si títo manželia berú zo sebou na letný kurz MS.

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?


OZ MS spracováva osobné údaje prihlásených účastníkov výhradne za účelom organizovania letných kurzov MS a ďalších súvisiacich akcií, ktoré OZ MS organizuje.

OZ MS nespracováva osobné údaje na žiadny komerčný účel.

OZ MS nevykonáva automatizované rozhodovanie, profilovanie a nepoužíva cookies.

OZ MS získava osobné údaje výhradne prostredníctvo m prihlášky, ktorú manželia posielajú organizátorom jednotlivých kurzov MS.

Právnym základom spracovania osobných je súhlas manželov uvedený na prihláške, ktorý sa týka ich osobných údajov a údajov ich maloletých detí, ktoré sú uvedené na prihláške.

4. Aké osobné údaje o vás spracúvame?


OZ MS spracúva nasledujúce osobné údaje manželov:

a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia manžela, meno, priezvisko, dátum narodenia manželky);
b) Kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa);
c) Údaje o sobáši (dátum civilného sobáša, dátum cirkevného sobáša);

V prípade neplnoletých detí, ktoré si manželia berú zo sebou na kurz, sú spracúvané: meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa.

Všetky uvedené údaje sú nevyhnutné pre organizovanie akcií MS.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?


OZ MS nemá žiadnych platených zamestnancov. Spracúvanie osobných údajov vykonávajú dobrovoľníci, ktorí organizujú jednotlivé akcie MS. Počet týchto dobrovoľníkov je veľmi malý (menej ako 10). Okrem organizátorov jednotlivých akcií nemá prístup k vašim osobným údajom nikto iný.

Všetci dobrovoľníci, ktorí spracovávajú osobné údaje, sú poučení o zásadách ich ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

OZ MS neposkytuje osobné údaje žiadnym tretím osobám a nepoverilo spracovaním osobných údajov žiadneho sprostredkovateľa.

6. Kde sú vaše osobné údaje spracúvané?


Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky v papierovej forme alebo v elektronickej forme len u organizátorov jednotlivých kurzov.

Spracúvané osobné údaje nie sú uchovávané na Internete.

Možnosť ich získania neoprávnenou osobou je minimálna a riziko neoprávneného alebo nezákonného spracovania je zanedbateľné.

7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?


V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

·         na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;

·         kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;

·         žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;

·         na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 8. tohto oznámenia;

·         podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?


Minimálna nevyhnutná doba uchovávania osobných údajov manželov je jeden rok od prvej účasti manželov na kurze. Osobné údaje manželov uchovávame pre prípad opakovaných účastí manželov na akciách MS až do prijatia písomnej žiadosti dotknutých osôb o výmaz.

Osobné údaje maloletých detí, ktoré si manželia berú zo sebou na kurz, sú uchovávané najviac jeden rok od ich účasti na kurze.

9. Ako nás môžete kontaktovať?


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e‑mailom na adrese uvedenej na prihláške na letný kurz MS.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX