AktivityPrihláška na Letný kurz Manželských stretnutí seniorov (Škutovky 1.- 6.9.2014)

Manželské stretnutia seniorov - MSS

"Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. Až do staroby a do rokov šedivých, Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu tvojho ramena všetkým pokoleniam budúcim"
(Ž 71,17-18).

 
Milí priatelia.

Byť večne mladý – tak sa správať, obliekať, ... – je žalostná náhrada namiesto rozvíjania umenia starnúť. Existujú pravidlá, ktoré platia pre každého. Patria k ním kroky: prijať, zriecť sa a vystúpiť nad seba samého. Cestu k umeniu starnúť musí nájsť každý sám pre seba. V konečnom dôsledku ide o to, aby sa človek otvoril nekonečnému Bohu Stvoriteľovi, a cítil sa s Ním a v Ňom nesený. Starnutie má svoj vlastný zmysel a skrýva v sebe vlastnú výzvu. Je to predovšetkým duchovná úloha, ktorú so starnutím dostávame.

Tí, ktorí sme sa radi stretávali na Manželských stretnutiach (MS) a po rokoch blízkych vzťahov sme dospeli k presvedčeniu, že program MS prirodzene dospel k novej aktivite – MS pre seniorov (MSS). Vo väzbe na bohatý obsah a skúsenosti z MS a po etape prípravy sa  1.- 6.9.2014 uskutoční prvý turnus MSS, ktorý poukazuje na zmysluplnú gradáciu veku a uvedomenie si, že všetko čo sme v živote doteraz prežili bolo v Božom pláne a malo pre nás význam.


OBSAH TURNUSU

Obsahovo chce turnus MSS klásť dôraz na duchovný rast manželov a jeho zavŕšenie. Zameriavame sa na to, čo manželov v zrelom veku spája, čo nemôžu druhí nahrádzať. Poukazujeme na to, čo môže byť aj v zrelom veku krásne a čoho sa vyvarovať. Hľadáme odpovede aj na to, ako sa vysporiadať s novými životnými situáciami, v ktorých sa seniori nachádzajú.

MSS chce pomôcť vzťahom s dospelými deťmi, manželstvám ich detí, zdravým vzťahom k vnúčatám a k širšej rodine (svokrovci, svatovci, švagrovci, ...). Chceme nájsť odpovede na otázky, ako slúžiť manželstvám detí, budovať spoločenstvá a neustále svedčiť o Božej prítomnosti v našich životoch nielen pre vlastné deti, vnúčatá ale aj pre širšie rodinné aj cirkevné spoločenstvo.

Celkom prirodzene sa s pribúdaním rokov stávajú tieto otázky aktuálne pre čoraz väčšiu skupinu manželov, účastníkov letných turnusov MS.KOMU JE URČENÝ

Turnus pre seniorov je možnosťou ďalšieho prehlbovania svojho manželského vzťahu vo veku, kedy sa životné okolnosti manželov zmenili (dospelé deti, vnúčatá, ...). Je teda určený všetkým, ktorí sa sami rozhodnú pre témy, ktoré turnus ponúka, pretože ich pokladajú za dôležité a aktuálne v ich manželskom spolužití. Preto nie je ani možné, ale ani potrebné, vymedziť účastníkov vekovo. Skôr je dôležité to, aby podobne ako doteraz, spĺňali podmienky účasti dané stanovami občianskeho združenia MS. Okrem toho:

• Účastníci MSS môžu ešte pred absolvovaním turnusu absolvovať aj v roku 2014 v júli základný kurz MS.
• Účastníci MSS môžu po absolvovaní turnusu v ďalšom roku absolvovať základný kurz MS.
• Môžu sa ho zúčastniť aj neúplné páry, ak jeden z manželov už nežije.
• V budúcnosti budú MSS otvorené párom-seniorom bez podmienky, aby absolvovali predtým už turnus MS. Z kapacitných dôvodov budú uprednostnené páry, ktoré už absolvovali MS.


ŠTRUKTÚRA TURNUSU

Štruktúra MSS korešponduje v základných črtách s doterajšou formou turnusov MS. Líši sa v niektorých detailoch a samozrejme, najväčšiu zmenu oproti doterajšej podobe majú nové témy prednášok.

Rozsah kurzu: 6 dní, od pondelka do soboty

Miesto a termín: Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská osada, 1. – 6. septembera 2014

Pozvánka a prihláška: Účastníci MS, ktorí dostanú elektronickou poštou prihláškou na MS spolu s prihláškou na MSS, ju môžu poskytnúť aj párom, ktoré už dlhšie neboli na MS.Bože, obdar ma vyrovnanosťou, aby som sa zmieril s vecami, ktoré zmeniť nemôžem, obdar ma odvahou, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem a múdrosťou, aby som poznal ten rozdiel.
Ján a Anna Rajskí

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX