AktivityJesenná on-line obnova MS 2021

19.- 20.11.2021 - piatok a sobota pred nedeľou Krista Kráľa.

Klik-klik-klik. Okienko za okienkom pribúdajú a v nich sa na nás usmievajú tváre - tam sú naši zo skupinky, ďalšie z leta si oživujeme, srdce tiež poteší, keď zazrieme starých známych, ktorých sme dlho nevideli a týchto zatiaľ nepoznáme - nuž, vitajte medzi nami, manželáci. Ďakujeme, Bože, za dar, že opäť máme možnosť sa vidieť, byť spolu aspoň takto, online - na spoločnej manželáckej obnove.

Letné kurzy Manželských stretnutí, po ročnej prestávke, prebehli tentoraz už všetky. Vzhľadom na priaznivo upokojenú epidemickú situáciu v lete, sme sa mohli jednotlivých kurzov zúčastniť a tam opäť prežívať približovanie sa k sebe navzájom v manželských pároch a zažívať aj pocit spolupatričnosti a tú jedinečnú atmosféru.

Nálady a predsavzatia vedia časom vyblednúť, a preto patria k letu obnovy - spoločné stretnutia manželáckej rodiny pre znovu povzbudenie. Je tu možné stretnutie účastníkov zo všetkých letných turnusov a miesto sa nájde aj pre tých, čo už dlhšie neboli. Pre mnohých z nás, dlhoročných manželákov, to bývala vždy chvíľa, keď sme sa mohli znovu zvítať, objať, rozprávať. Pre nových spoznávanie sa s veľkou rodinou. Zároveň aj miestom, kde sa prezentujú spoločné aktivity, zámery a plány Manželských stretnutí.

Táto tohtoročná bola síce bez tých objatí, ale boli sme zasa spolu. Privítali nás Juraj a Gabika Polakovičovci, zodpovední za organizáciu druhého turnusu a zároveň ako prví z vedenia Manželských stretnutí. Postupne sa potom v jednotlivých blokoch prestavili aj ďalšie páry z vedenia. „Tešíme sa, že sme sa takto spoločne mohli stretnúť - široká manželácka rodina a opäť zavnímať manželáckeho ducha. Rodina, ktorá si pomáha, povzbudzuje sa.“

Prvý večer patril návratu k letu. Čas prežitý v skupinkách bol hlavne o pripomenutí si toho, čo leto prinieslo do našich manželstiev, kam nás nasmerovalo. Medzi sebou navzájom, do našej rodiny, ale možno aj k otvorenosti pre službu iným.

Večerným slovkom dona Mariána sme uzavreli prvý deň obnovy. Urobil aj „náťuk“ ku téme sobotňajšieho večera: „Kto má uši, nech počúva“ - otvoriť sa službe cirkvi aj cez Synodu o synodalite.

Sobota ráno. Napojili sme sa na vlnu chvál, ďakovaní a odprosení - atmosféra rannej modlitby. Sviežim a milým slovom nás sprevádzali Laco a Majka Baránkovci, zodpovední za organizáciu seniorského turnusu: „Záleží nám na diele“ a podnecovali ku vzájomnej službe. Aj „neviditeľným" podporením - úsmevom, modlitbou.

Potom boli predstavené naše letné aktivity. Roman a Naďa Plevovci, zodpovední za organizáciu prvého turnusu, krátko poinformovali o všetkých základných letných kurzoch. Počty účastníkov, miesta konania - aj to nové v Starej Ľubovni, zastrešujúca téma venovaná sv. Jozefovi „Snívajme s ním“, aj doplňujúce programy, napr. Deň rodiny, ktorý mal veľký úspech ako dobrá rodinná aktivita, zorganizovaná animátormi.

Baránkovci zase porozprávali o MSS. Tento rok prešli s témou od Starého zákona k Novému a  tak netradične prežívali v lete Vianoce. Predstavili seniorov ako ľudí, ktorí chcú uchopiť krásne jesenné chvíle života produktívne, aby boli bližšie k sebe a k Bohu. Na kurze sa prejavujú bohaté skúsenosti prežitých životov. Vrelo pozývali medzi seba aj tých trochu mladších. No a Plevovci zasa tých starších pozvali na základné kurzy J. Je dobré, že si takto môžeme byť navzájom darom.

No a po tomto vzájomnom informovaní sa už znovu nastal čas na pohliadnutie do našich manželstiev. Prvou témou jesenných obnov, ktoré dopĺňajú letný program bola aj teraz Úloha muža a ženy v kresťanskom manželstve. V hlbokom svedectve Dášky a Viktora Terebovcov sme zavnímali úlohu muža ako milujúcu hlavu rodiny i toho, kto ju vedie k Bohu a žena je zasa milujúcim srdcom rodiny a obaja sa vo vzájomnej úcte opierajú o seba, aby sa tak spoločne venovali domácnosti, výchove detí, aby žili jeden život vzájomne si pomáhajúc na ceste ku spáse. Aj tu sa prejavilo, že dôvera v Boha a vôľa žiť kresťanské manželstvo, robí v rodine skutočne zázraky.

Poobede dostali priestor Marcelka a Juraj Kubišovci, aby nám predstavili ďalšie plány vedenia MS - pokračovanie v stretávaní sa skupiniek z leta on-line formou. Mesačne budú záujemcom posielať podklady na stretnutia, ktoré vychádzajú z katechéz svätého otca, opierajúcich sa o Amoris Laetitia. Stretnutia budú otvorené pre všetkých, či už pre skupinky z leta alebo aj z predchádzajúcich ročníkov. Tiež nám porozprávali, ako sa MS zapojili do pripravovaného daru - knihy pre sv.otca, počas jeho návštevy. Sú v nej predstavené hnutia a spoločenstvá na Slovensku, ktoré sa snažia o ozdravenie a zviditeľnenie rodiny. Je pre nás cťou, že sú tam aj Manželské stretnutia.

Radostnou časťou poobedňajšieho programu bolo už tradičné privítanie bábätiek do rodiny MS. Janka a Peťo Orieškovci nám predstavili detičky, ktoré pribudli do rodiny manželákov po prvej účasti ich rodičov na kurze MS.

Milá detská pieseň bola premostením do poobedňajšej prednášky o Výchove detí v rodine, ktorú mali Anka a Emil Kondelovci. Mnoho podnetov z teórie, ale aj nahliadnutie do ich skúseností a prežívania, či z minulosti alebo teraz, v podmienkach života vo viacgeneračnej rodine. A opäť bol čas v skupinkách obzrieť sa späť i pozrieť do budúcna a pohovoriť si, ako dať pocítiť svojim deťom, že sú milované - láskou vrúcnou i náročnou, zodpovednou za ich život pred Bohom. Akým som (či bol som) otcom, mamou...?

Večer nás ešte čakala náročná časť. Don Marián sa podujal predstaviť nám Synodu o synodalite. Synoda znamená cesta, spoločné kráčanie, synodálny - byť na spoločnej ceste. Svätý otec nás cez ňu prizýva obliecť cirkev do nových šiat, ale tak, že vo vnútri stále zostáva to isté Kristovo telo. Synodálna cirkev dneška znamená Spoločenstvo, Spoluúčasť a Misiu. Spoločne kráčajme a načúvajme. Hlavnou úlohou je, aby sme sa učili a naučili počúvať Ducha svätého. Hľadajme pokorní v Duchu a s Jeho pomocou sa navzájom zdieľajme a hľadajme cestu ako meniť Cirkev dnešných čias tam, kde sme. Don Marián nás pobádal znovu čítať Skutky apoštolov, aby sme lepšie poznali cirkev; tiež listy Galaťanom a Efezanom. Hľadajme my sami, čo nás napadá v súvislosti s Cirkvou oblečenou do nových šiat, ale pritom pamätajme, že Kristus zostáva naveky. Diecézni koordinátori by mám mali bližšie predložiť plány, ako uchopiť určených 10 tém, okruhov. Rozmýšľajme, čo nám tu v Cirkvi chýba. Navrhujme, čo by sa dalo robiť. Každý z nás môže dostávať nápady, impulzy, ale treba, aby sme to prešli s Duchom Svätým. Ako vniesť Krista medzi ľudí? Sme v tom hierarchia i laici. Pýtať sa: ako by mohla cirkev žiť? Čo by bolo treba odstrániť? Čo by sa malo prejaviť v našom okolí? Zažívajme v pokore Cirkev blízku a dôvernú, nerobme Boha strnulého. Veďme život verný evanjeliu, verný tradícii, ale uchovávajme oheň Ducha a nestrážme vychladnutý popol.

A už len posledných pár slov, modlitba a požehnanie don Mariána.

Rozišli sme sa naplnení novými podnetmi a predsavzatiami do našich manželských vzťahov, ale tiež potešení, že sme aj v takomto, on-line priestore, mohli prežiť a zavnímať široké manželácke spoločenstvo v prostredí radosti, priateľstva a otvorenosti k druhým, charizmu diela Manželských stretnutí.

Čo chýbalo? Samozrejme, že živá manželácka kapela J. Zatiaľ nás sprevádzali klipy s krásnymi gospelovými piesňami.

Veľká vďaka Marcelke a Jurajovi Kubišovcom, ktorí nás v tomto on-line priestore milo privítali, sprevádzali a neúnavne udržiavali na spojení, aby sme mohli spolu prežiť tento obohacujúci čas.

Tak dovidenia opäť na jar!

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX