AktivityJarná online obnova MS (11.-12.3.2022)

Covidová pandémia ešte neskončila, stále pokračuje. Preto vedenie Manželských stretnutí (ďalej len „MS“) opäť zvolilo online formu stretnutia. Jarná obnova MS sa uskutočnila v dňoch 11.–12. 3. 2022 od piatka večera do soboty večera. Túto jarnú obnovu pripravil tím Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov: Laco a Majka Baránkovci, Karol a Evka Pekárovci, Jožko a Magdalénka Krutákovci, Vlado a Anička Gabčíkovci v spolupráci s donom Mariánom Valábkom. Technicky obnovu zabezpečili Macka a Jurko Kubišovci, ktorí boli aj hlavní moderátori. „Hlavný stan“ bol v dome Baránkovcov v Konskej, odkiaľ boli prenášané svedectvá a svätá omša.  Jarnej obnovy sa zúčastnilo do 90 manželských párov a niekoľko vdov a pracovali v 26 skupinkách.

Začiatok obnovy bol v piatok o 19,00 hod. Po piesni „Boh je záštita moja“, po privítaní účastníkov Jurkom a Gabikou Polakovičovcami sme si pozreli krátke video, v ktorom Laco Baránek predstavil Janka a Máriu Vrabcovcov, ktorí konštatovali, že správny pohľad na manželstvo im dali MS. Boli radi, že vznikli Manželské stretnutia seniorov (ďalej len „MSS“). Vyslovili niekoľko právd:

 • Treba prosiť Pána Boha o milosti.
 • Spoločná modlitba manželov je veľmi dôležitá.
 • Treba prosiť o dar nového dňa prežitého s Ježišom.
 • Spoločenstvo je úžasná vec.
 • MS je veľká rodina.
 • Modlíme sa, aby sme svojho manžela/manželku mali v láske a v úcte.
 • Poslúžiť tomuto dielu, lebo toto dielo slúži nám.

Laco konštatoval, že manželia Vrabcovci sú jediný pár, ktorý absolvoval všetky ročníky MS 1994 – 2021. Po videu nasledovala práca v skupinkách. Zdieľali sme sa „čo nám ponúkol ročník 2021 a čím nás obohatili MS – MSS“. Ako sa uplynulý ročník prejavil v našom vzájomnom vzťahu, aký mal prínos pre našu rodinu a ako nás posunul v spoločenstvách, v ktorých sa angažujeme. Odpovedali sme na otázky: Aké iné možnosti využívame okrem MS a MSS na formáciu nášho manželstva a akou službou by sme chceli poslúžiť do budúcnosti pre MS a MSS. Akou prioritou je pre nás služba MS a MSS oproti iným službám v iných spoločenstvách ?

O 21,00 hod. sa s nami podelil don Marián Valábek so svojim večerným slovkom. Jeho hlavnou myšlienkou bolo „neúnavne žime vo sviatosti manželstva ..., a tak dovoľme Ježišovi, aby nás premieňal...“. „Pápež František na túto pôstnu dobu pripomína, že pôst pripravuje pôdu, modlitba ju zavlažuje a láska oplodňuje. “ Toto pôstne obdobie je najvhodnejším časom na to, aby sme sa postavili proti nástrahám ohrozujúcimi sviatosť manželstva.“ „Neúnavne konajme dobro v činorodej láske k blížnemu. Dávajme s radosťou milodary.“ „..., aby sme vedeli byť veľkodušní v konaní dobra pre druhých.“ „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12). Láska premáha hnev, pohŕdanie alebo tvrdé odsúdenie, je trpezlivá, dobrotivá a všetko vydrží. Myslí viac na iných než na seba.“ (1 Kor 13, 4-7). „Ježiš nám chce ukázať, že vzájomná láska je jednou z najlepších možností na zakúsenie jeho lásky. Sklon k hnevu, sebeckosti alebo pohŕdaniu môže byť ešte stále v nás, avšak máme Spasiteľa, ktorý je väčší ako naše sklony. S pomocou jeho milosti môžeme zvíťaziť.“ Nasledovaniahodné myšlienky Pána Ježiša a don Mariána. Potom bola možnosť pokračovať v skupinkách, ale väčšina párov zvolila oddych a spánok.

Sobota.

Sobotný program začal o 8,30 hod. Privítala nás Macka Kubišová a popriala nám, aby sme si boli v manželskom vzťahu navzájom oporou a potom zaznela pieseň: „Do srdca mi príď“. Prihovorili sa nám Roman a Naďa Plevovci. Dúfajú, že v budúcom roku sa stretneme na obnovách MS a MSS osobne tvárou v tvár. Roman nám rozpovedal svedectvo. Majú rodinnú chalupu, ktorú si sami opravili a majú k nej srdcový vzťah. Ponúkli ju pre vojnových utečencov, o ktorých sa starajú. Nakoniec povedali informácie o 1.turnuse, ktorý chystajú na tento rok. Potom Polakovičovci popriali Romanovi a ostatní účastníci sa pripojili, všetko najlepšie k jeho päťdesiatke. Aj Polakovičovci, Moškovci a Pekárovci informovali o prípravách svojich turnusov. Potom Baránkovci uviedli prednášku Karola a Evky Pekárovcov: „Čo nám dávajú MS a MSS – odkiaľ a kam smerujeme“, ktorí sa nechali viesť kľúčovými bodmi kresťanského života: pamäť, modlitba, misia podľa homílie pápeža Františka. Pamäť ilustrovali formou vzájomných otázok „pamätáš si ... , spomínaš si ...  a odpovedí z rôznych udalostí, ktoré prežili počas prvých a postupne aj ďalších ročníkov Manželských stretnutí. V časti Modlitba sa nechali inšpirovať prekvapujúcimi Božími zásahmi v časoch obmedzení kvôli pandémii COVID – spoločný čas, nečakané príležitosti k prijímaniu sviatostí, prechádzky s modlitbou napriek rúškam na tvári. Prezentovali svoj duchovný posun z postoja Viera ako svetonázor na Viera ako dar viacerými citátmi zo Svätého Písma (Mk 5,23; 1Pt 1,7; Lk21,28), ako aj udalosťami zo svojho života, ktoré ich inšpirovali k väčšej dôvere v Pána.

Pane, tu sú moje ruky,
vlož do nich čo chceš,
vezmi si z nich, čo chceš,
veď ma kam chceš – vo všetkom nech sa stane Tvoja vôľa.
Záverečnou časťou ich svedectva bola Misia, ako pozvanie pre všetkých prijímať oslovenia a s odvahou si povedať spolu s Iz 6,8 – Hľa, tu som, pošli mňa. Jedným z takých pozvaní sú aj Manželské stretnutia starých rodičov a seniorov. Pekne v tej súvislosti vyznelo odhodlanie žiť tak, aby všetko v ich živote malo zmysel. A aby mohli svojím životom pomôcť, aby viacerým nám tu, na tomto svete, bolo lepšie. Všetci sme pozvaní kráčať vpred s radosťou, s tou radosťou, ktorú nám nik nemôže vziať.

Po skončení prednášky odovzdali Baránkovci Pekárovcom kríž, ktorý ponesú ako nový vedúci pár Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov a snežienky z ich záhrady ako symbol jari a novej inšpirácie do diela MSS.

Pekárovci nás aj v skupinke pozvali spomínať na všetko, čo sme v MS resp. aj MSS prežili a ako MS obohatili a aj zmenili náš manželský život. Ako teraz hodnotíme celkovú situáciu v našom manželstve? Máme si skúsiť predstaviť, kde by sme chceli, aby bolo naše manželstvo o niekoľko rokov (2, 5, 10). Aké miesto v tejto predstave majú MS, resp. MSS?

Po obede, odpočinku, kde sme mali časový priestor na osobný rozhovor, sme piesňou „Pane, som tak veľmi rád“ o 14,00 hod. začali ďalší program. Don Marián nám pripomenul, aby sme neúnavne konali dobro a Monika Jucková nám povedala, že v júni sa má v Ríme a aj v našich diecézach uskutočniť Svetové stretnutie rodín. Pripravíme sa katechézami. Don Marián chce vytvoriť synodálne skupiny po desiatich ľuďoch. Kubišovci nás informovali o MS a MSS, o manželáckych školeniach, o seminároch VPS 1 a VPS 2, ktoré sa plánuje na jún, o stretnutí s mentormi. V súčasnosti sa stretáva 152 manželáckych párov v 38 online skupinkách.

Potom odovzdali slovo Polakovičovcom, ktorí uviedli Laca a Majku Baránkovcov. Tí nám odprednášali tému: „Tri generácie – širšia rodina“. Svedectvo o ich živote sa nieslo v duchu štyroch ročných období: jar, leto, jeseň, zima. Prechádzanie životom prirovnali k štafete a k prijatiu či odovzdávaniu štafetového kolíka v správny čas.  Previedli nás svojím životom – obrusovaním hrán, napĺňaním „opustiť, priľnúť a stať sa jedným telom“, prijatím 8 detí, starostlivosťou a doopatrovaním rodičov, obdarením vnúčatami a vzájomným spolužitím troch generácií. Manželské stretnutia prijali ako svoju cestu, ktorú žili počas celého roka. Postupným prekonávaním prekážok a dozrievaním ich manželskej lásky vytvorili priestor prerozprávať vzťahy aj v širšej rodine, medzi generáciami. Položili aj otázky: Kedy začína jeseň života? A čo je to staroba? Kedy a ako sa na ňu pripraviť? Hľadali odpovede na tieto otázky aj cez projekt MSS a skúsenosti z tohto diela .Do ich svedectva sa viac krát zapojil aj don Marián a doplnil svedectvo Baránkovcov o svoje postrehy.

Na záver pustili video, kde pápež František povedal niekoľko hlbokých myšlienok: Vytvoriť most medzi mladými a starými ľuďmi. Dialóg. Starí ľudia sú korene a mladí koruna, ovocie, plody. Čo má strom krásne na korune, má z koreňov. Starí sú požehnaním spoločnosti.

V skupinkách sme si prerozprávali čo pekné, povzbudivé, hodnotové sme si priniesli do sviatostného manželstva zo svojich rodín. Zamysleli sme sa, čo ešte aj dnes narušuje našu jednotu v našom manželskom vzťahu z návykov a spôsobov z predchádzajúcich generácií. Ako vnímame našu úlohu starých rodičov v našej rodine? Máme možnosť odovzdávať hodnoty a vyučovať, sme praktickými pomocníkmi? Čo ponúkame alebo by sme chceli odovzdávať z našich skúseností vlastným deťom, nevestám, zaťom, vnúčatám? Ako zvládame podmienky sviatostných manželstiev našich detí, priľnúť, opustiť, stať sa jedným telom? Dávame deťom pravú slobodu v ich manželstvách?

Obidve prednášky boli vynikajúce, inšpiratívne, živé a povzbudzujúce. Môžu nás viesť do ďalších manželských rokov, aby sme sa viac snažili stať sa svätými manželskými pármi.

Po krátkej prestávke bola svätá omša, ktorú celebroval don Marián Valábek. V homílii povedal, že viera má nedozerné možnosti a účinky... Nikdy jej však nebude dosť. A nikdy nebude dosť modlitby – preto pápež František volá: Neúnavne sa modlime. Ježiš učil, že je potrebné „stále sa modliť a neochabovať“ (Lk 18, 1). Zazneli ďalšie myšlienky:

 • Potrebujeme sa modliť, pretože potrebujeme Boha. To, že si vystačíme sami, je len nebezpečná ilúzia.
 • Nik sa nespasí sám, pretože všetci sme v búrkach dejín na jednej lodi; no predovšetkým nik sa nespasí bez Boha, lebo iba veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista víťazí nad temnými vodami smrti.
 • Tu na zemi niet hranice, za ktorou už nemožno veriť. Vždy možno viac veriť. Ešte viac veriť. Aby človek išiel z viery k  viere. 
 • Kresťanský život spočíva v tom, že neustále vystupujeme na horu stretnutia s Bohom, aby sme sa premenili a potom zase zostúpili dole premenení, niesli si so sebou lásku a silu, ktorá z toho pramení, a potom s tou istou Božou láskou mohli slúžiť svojim bratom a sestrám.
 • „Viera v lásku vzbudzuje lásku“ – píše Benedikt XVI. Viera je svetlom, ktoré sa zapaľuje od Svetla.
 • Najvyšším dielom lásky je „služba Slova“.

O 19,30 hod. Pekárovci uviedli kňaza Vlada Kutiša, ktorý slúžil a stále s prestávkami slúži na covidovom oddelení v Žilinskej  nemocnici. V jeho slove nás oslovil viacerými zamysleniami:

 • Situácia Cirkvi pred 50-imi rokmi: pozývať ľudí a vítať ich, v súčasnosti: ísť za nimi a s nimi kráčať.
 • Uvedomiť si, že nesiem si životom svoj kríž a za mnou kráča Ježiš, ktorý nesie ten môj, ale aj kríže celého ľudstva.
 • Čo robiť v tomto covidovom čase? Treba ísť do života iných ľudí, online svätými omšami, manuálnou prácou, online manželskými stretkami a spoločenstvami ... Chcem darovať niekomu niečo a on o to nestojí. Covid je solidaritou otrasených. Núdza nás dokáže spojiť. Covid nás zbavil moci, bol cestou k pokore.
 • Nemáme v rukách moc ako Ježiš, ale môžeme držať umierajúceho človeka ruku, rozprávať mu ... V nemocniciach sa zrušili návštevy, izolácia chorých, ktorí trpeli nielen telesne, ale aj duchovne, duševne, sociálne. Prvý vstup na covidové oddelenie otec Vlado zažíval ako Ježišovu prítomnosť. Ľudia sa potrebovali nadýchnuť. Bola to ich vtedy jediná potreba, ostatné bolo relatívne. Dôležité: na tomto svete nezanechať nevyrovnané vzťahy!
 • Kňazi, ktorí slúžia na covidovom oddelení, sú často na kolenách, dávajú chorým sviatosti, prihovárajú sa im, nakrúcajú s nimi videá a posielajú ich rodinám, spievajú nábožné piesne, spovedajú chorých i sestry, snažia sa vytvoriť malé nebo na Zemi.
 • Na týchto oddeleniach sa diali aj zázračné uzdravenia. Sviatosť pomazania chorých zázračne funguje. Pán Ježiš chce misiu záchrany preniesť na nás, aby sme pomáhali iným. Emócie môžu byť smrtonosná zbraň. Sme páchatelia i obete. Treba sa modliť za všetkých. Vražda sa rodí na opačnej strane lásky. Bolo by potrebné, aby sa zdokonalil systém duchovnej služby v nemocniciach.

Na záver sme dostali požehnanie dona Mariána a spoločne si zaspievali pieseň „Nech dobrý Boh je stále s nami“.

Poďakovanie patrí aj Ondrejovi Hlaváčovi s rodinou, ktorí nás svojím spevom sprevádzali počas obnovy.

Pane Bože, prosíme Ťa, žehnaj dielo Manželských stretnutí !

Vlado a Zitka Grigarovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

 • požehnanie pre dielo MS
 • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
 • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

 • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX