26Práve sme sa vrátili zo seminára VPS 2, ktorý sa konal v kúpeľoch Nimnica počas tohto víkendu a sme so Zitkou plní dojmov. Vrátili sme sa akoby z iného sveta. Zasnežené kúpele nad hladinou Nosickej Priehrady mládeže, čarokrásny výhľad na vŕšky Javorníkov a Strážovských vrchov, pokoj, usmiate tváre priateľov z Manželských stretnutí, ale najmä posvätný priestor, ktorý okolo nás a v nás vytvoril Duch Svätý. Akoby sme prechádzali práčkou našich duší, lebo sme sa postupne odpútavali od reálneho sveta a stávali sa Bohu milšími deťmi.

46 manželských párov = vépéesiek privítal hotel Salvátor, kde sme spali, mali duchovno-pracovný program. Je to necelá štvrtina vépeesiek za posledné 3 roky, ktoré slúžili na obidvoch kurzoch. Je veľká škoda, že nás nebolo viac, aby sme načerpali, obohatili sa a mohli dávať nám zvereným manželským párom na MS.

V piatok o 20,00 hodine sme tradične začali svätou omšou, ktorú celebroval don Marián Valábek, duchovný otec Manželských stretnutí. Čítanie bolo o kráľovi Dávidovi a don Marián v homílii zvýraznil fakt, že sme Pánovi pomazaní cez krst, birmovku a sviatosť manželstva.

O 21,00 hod. moderátor seminára Lacko Baránek všetkých prítomných (lebo niektorí z nás boli ešte na cestách) privítal a povedal nám, že symbolom nášho stretnutia je sitko. Vysvetlil nám, že cez sitko môže prejsť dobré aj zlé a taktiež dobré aj zlé môže v sitku ostať. Máme sa zamyslieť, aké som ja sitko ? Keď nefunguje moje sitko, nefunguje ani manželské sitko, ani manželácke sitko a ani svet okolo nás. Lacko nám dal úlohu, do zajtrajšej adorácie máme pribiť na veľký drevený kríž, ktorý vyrobil, niečo, čo chceme ako VPS-ka preosiať a dať Bohu. Lebo rodina MS musí mať pevné sitko, stabilné VPS-ky. Potom sa venoval praktickým podnetom a návrhom, ktoré sme my VPS-ky ponúkli Manželským stretnutiam na hodnotiacich poradách po letných kurzoch v Dolnej Súči a v Bratislave. Jeden z návrhov bol zmena názvu VPS. Sme vedúci alebo sprevádzajúci pár ?

22V sobotu o 6,45 hod. sme mali svätú omšu. Čítanie bolo opäť zamerané na kráľa Dávida, ktorý nikdy nesiahol na Pánovho pomazaného - pre neho kráľa Saula. Ani nik z nás „Pánovým pomazaným", ako sme o tom uvažovali v piatok, nemôže ublížiť, ba musí byť im na pomoc.

Po raňajkách sme začali čítať a vysvetľovať „Pracovný zošit pre zásady vedenia skupín MS". Prvým blokom nás sprevádzali Lacko a Majka Baránkovci. Rozobrali nám postoje a vlastnosti VPS. Ktoré vlastnosti a postoje sú vážnou prekážkou pre vedenie skupinky ? Spomenuli aj prípravu na službu VPS a denný režim VPS.

V druhom dopoludňajšom bloku nám prednášali Jurko a Gabika Polakovičovci o úlohách vedúceho páru.

Keďže sme začali v sobotu relatívne skoro, vytvorili sme si trojhodinový čas na obed a oddych. Každý ho využil rôzne. Niektoré páry aktívne na plávanie a wellness, iní na prechádzky, iní sa uvelebili v hoteli na kávičku, knihu, rozhovor a niektorí načerpali novú energiu spánkom, ďalší v rozhovore, či sviatosti zmierenia s kňazom.

O 15,00 hod. nás Marián Kubeš voviedol do problematiky zručností VPS-iek. Ilustroval to na príklade koňa, ktorý keď nechce, tak sa nenapije. Ďalej nám popísal šesť vrstiev sebapoznania: 1.Kde som ?, 2.Čo robím ?, 3.Ako na to idem ?, 4.Čo z toho mám ?,
5.Poslanie ?, 6.Aký to má zmysel ? Tieto otázky potrebujeme sprístupniť ľuďom, ktorí prídu na MS. Mali by sme im vytvoriť bezpečné prostredie. Je umením klásť otázky sebe a iným. Aby svoje odpovede dali do súladu sami so sebou. Marián sa podrobne zameral najmä na empatiu, úctu, opravdivosť, konkrétnosť, konfrontáciu.

29Nasledovala adorácia pred Eucharistiou a krížom, na ktorom boli pribité naše nedostatky, zlyhania, prekážky, kríže, hriechy, prosby... Chválili sme nášho Pána, odprosovali, ďakovali a prosili. Zapálené sviečky v tvare srdiečka vizuálne dotvorili presvätú atmosféru. Hodina napojenia nášho spoločenstva na Pána uplynula nečakane rýchlo.

Po večeri Baránkovci privítali jednu novú vépeesku Igora a Danku Minárikovcov. Potom nám Jurko Polakovič porozprával o zásadách modlitby za potreby v skupinkách. Keďže tieto modlitby sú v pondelok a v utorok večer po prednáškach o zdravom sebavedomí a odpustení, tak by modlitby mali smerovať za uzdravenie chorého sebavedomia a dar odpustenia za páry v skupinke. Na začiatku, skôr než pristúpime k modlitbám, by sme si mali vyhradiť krátky čas na spytovanie svedomia a prosbu o odpustenie našich previnení, aby sme mohli predstúpiť pred Pána s čistým srdcom. Modlitby by nemali byť dlhé. Skôr jednoduché, ale konkrétne, nie všeobecné a zahmlievacie. Dôležitá je aj chvíľa ticha. Treba nechať priestor aj Bohu na odozvu na našu modlitbu.

Po Jurkovej prednáške nasledoval blok informácií a vysvetlení nejasností. Jurko Červeň nás logicky poučil o názve VPS. VPS-ka nemôže skupinku sprevádzať, ale musí ju viesť, ale jednotlivé páry, ktoré majú problémy, VPS-ka musí sprevádzať. Čiže názov VPS by sa nemal meniť. Lacko Baránek nás požiadal, aby sme si v slobode zobrali jedno sitko aj s popísaným papierikom a je na nás, čo s tým urobíme. A tak sme aj všetci urobili. Najlepším riešením je, modliť sa za pár, ktorý popísal konkrétny papierik.
Zo soboty na nedeľu bola celonočná adorácia pred Pánom v kaplnke. Don Marián bol takmer počas celého stretnutia k dispozícii na rozhovor, na sviatosť zmierenia.

Nedeľu sme začali rannými modlitbami a raňajkami. Nasledoval posledný blok dona Mariána, ktorý nám v úvode dal za vzor Jozefa a Máriu a zdôraznil, že naše povolanie je sviatostné. Položil otázku: Aké postoje a vlastnosti má mať VPS-ka ? Odpovedal: mala by mať: 1. Jednotu s Bohom, 2. Život s Bohom, 3. Sviatostný život, 4. Jednotu s učením Cirkvi, 5.Modlitbu za páry v skupinke, 6. Nechať sa viesť Duchom Svätým. Svedomie je tlmočník Božieho hlasu. Preto musí byť neustále v obraze, neustále v štúdiu prepojenom s modlitbou. Obsahom pritom musí byť Písmo a KKC, ktorý by mal byť v každej rodine (a vo forme YUCAT v mládežníckej reči k dispozícii aj mladým). Podmienkou spolupráce s Duchom Svätým je, že musím prejavovať úsilie, aby som Ducha Svätého dostal a mohol dostať. To jasne znamená, že sa musím usilovať byť v milosti posväcujúcej (čiže, aj uznávať svoju hriešnosť a vnútorne i verejne sa priznávať k Ježišovi cez sviatosť zmierenia a prijímanie Eucharistie). To korešponduje s presvedčením Skutkov apoštolských, kde sa o poslušnosti hovorí ako o podmienke (...aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú." - Sk 5,32), Aby som ho aj dostal - musím po Duchu Svätom túžiť, musím oň prosiť, aj veriť, že to, o čo prosím, dostanem. Veľkými prekážkami pri práci VPS je vnucovanie vlastných názorov, pýcha, ľahostajnosť, vynášanie, posudzovanie.....

03My nežijeme na MS, odtiaľ prichádzame domov, ale žijeme vo farnosti. Farnosť bez formovania rodiny sa nemení. MS formujú rodiny. Hriech ničí Boží chrám, bráni Kristovi svietiť. Vzorec sviatostného manželstva je: 1 + 1 =1 = 3. Toto by bolo treba vysvetľovať, ale možno na to budeme prichádzať. Sme vyvolení Boží služobníci. V manželstve a v rodine musí všetko smerovať k totalite lásky. Don Marián nám pustil video v taliančine a simultánne hovoril jeho obsah a neskôr nám aj prakticky ukázal Boží chrám sviatosti manželstva. Ako je Duch Svätý princípom sviatosti manželstva. Na záver svojho bloku nám porozprával o iniciatíve talianskeho kňaza dona Renza Bonettiho, ktorý v Taliansku v oblasti mesta Verona začal zakladať farské rodinné spoločenstvá (stretká) a rozdal nám návod na obsah a formu, priebehu stretnutia takýchto spoločenstiev vo farnosti a ako je toto stretanie užitočné pre farnosť. A dobré na tom je, že to môžeme hneď začať praktizovať aj my. Pozrite na www.misterogrande.org.

Potom Lacko Baránek opäť upriamil našu pozornosť na kríž, na ktorom bola pribitá veľká sieť (a tá nám môže brániť prísť bližšie k Ježišovi), na sitko. Niečo sme odovzdali, ale niečo nám Ježiš vrátil. Zabudli sme na seba, že aj my musíme niečo preto urobiť. Precedili sme to, alebo sme niečo vyhodili zo sitka na zem ? Možno v niektorom sitku ostala diera. Obraz, ktorý nám ponúkol Lacko, nie je dokonalý, ale dotvorme ho podľa Ducha Svätého.

Po sv. omši, (kde sme si uvedomili sviatosť manželstva ako naše vlastné povolanie) a obede, sme odstránili sneh (lebo počas víkendu niekoľkokrát padal) z áut a vydali sa každý svojim smerom domov. My do Bratislavy, kde po snehu nebolo ani chýru ani slychu.

Organizačne naše duchovno-pracovné stretnutie zorganizovali Vlado a Anka Gabčíkovci a Lacko a Majka Baránkovci, začo im patrí naša vďaka. Peter a Gabika Huliakovci sa starali o občerstvenie. Techniku mal na starosti Igor Minárik a kaplnku Mirko a Majka Gräffingerovci.

Mnohé vépeesky, ktorým rôzne prekážky zabránili prísť, na nás mysleli v modlitbách, v myšlienkach a niektoré to vyjadrili SMS-kami, mejlami, telefonátmi.

Duchovné a pracovné stretávanie sa VPS-iek má veľký význam nielen pre ich manželský vzťah, pre ich rodinu, ale aj pre dielo Manželských stretnutí. Keďže počas služby musia veľa dávať, mali by sami na sebe počas celého roka pracovať, aby neboli prázdnym džbánom, kde niet vody života pre ich páry v skupinkách. Takéto stretnutia sú živou vodou pre každého, kde VPS-ky okrem informácií a praktických poznatkov dostávajú duchovnú potravu a nabíjajú sa novou energiou do každodenných zápasov. Je to vzácny čas pôsobenia Ducha Svätého v nás.

A preto Ťa prosíme Pane, konaj cez nás !Vladimír Grigar -
Záhorák z Bratislavy


Fotil Juraj Polakovič